Egzamin

Egzamin państwowy na prawo jazdy kategorii „B” składa się z części teoretycznej i praktycznej, czyli jazdy na placu manewrowym oraz po mieście. Do egzaminu można przystąpić najwcześniej miesiąc przed ukończeniem wymaganego przepisami wieku (18 lat). Warunkiem zaliczenia całego egzaminu jest uzyskanie pozytywnych wyników z obu części.


EGZAMIN TEORETYCZNY przeprowadzany jest przy pomocy komputera. Podczas tej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wskazać prawidłową odpowiedź na pytania wyświetlane losowo przez systemem komputerowy. Nie ma możliwości powrotu do pytania, na które nie udzielono odpowiedzi. Wyświetlane pytania odzwierciedlają sytuacje, z jakimi kierowcy mogą się spotkać w codziennym ruchu drogowym. Egzamin teoretyczny trwa 25 minut.

Część teoretyczna egzaminu państwowego obejmuje 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy. Każde pytanie zawiera tylko jedną prawidłową odpowiedź. Wprowadzone zostały także różne „wartości” pytań (pytania za 1, 2 lub 3 punkty), w zależności od znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Suma możliwych do uzyskania punktów wynosi 74. Aby zdać egzamin teoretyczny trzeba zdobyć co najmniej 68 punktów.

Po zakończeniu egzaminu wynik wyświetlany jest na ekranie monitora. Na życzenie egzaminator może dokonać wydruku arkusza egzaminacyjnego, a ewentualne błędy osoba egzaminowana może sprawdzić u egzaminatora nadzorującego.


EGZAMIN PRAKTYCZNY składa się z dwóch części: jazdy po placu oraz w ruchu miejskim.

Pierwsza część obejmuje sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przygotowanie do jazdy. Następnie osoba egzaminowana musi zaprezentować płynne ruszenie oraz przejechać pasem ruchu do przodu i tyłu po prostej, i po łuku. Obowiązkowym elementem do zaliczenia na placu manewrowym jest także ruszanie z miejsca na wzniesieniu. Po uzyskaniu pozytywnej oceny z w/w zadań następuje druga część egzaminu praktycznego – jazda w ruchu miejskim.

W drugiej części osoba egzaminowana ma zaprezentować, że potrafi bezpieczne włączać się do ruchu, poruszać się po drogach jedno i dwukierunkowych, umiejętnie przejeżdżać przez skrzyżowania. Oceniany jest sposób przejeżdżania przez przejścia dla pieszych oraz przejazdy kolejowe. Osoba egzaminowana musi zaprezentować również, że potrafi zaparkować skośnie, prostopadle lub równolegle między dwoma pojazdami oraz zawrócić na drodze dwukierunkowej z wykorzystaniem infrastruktury drogowej. Obowiązkowe jest także bezpieczne zaliczenie manewrów wymijania, omijania i wyprzedzania oraz zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo i zawracania.

Szczęśliwcy, którzy bezbłędnie przejdą przez wszystkie wyżej opisane zadania otrzymują pozytywny wynik egzaminu.